| Όροι Χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το e-shop και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος e-shop. Οι συμβάσεις μέσω του e-shop καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

I. Εισαγωγή

Το https://www.greekbibles.org/index.php? είναι το ηλεκτρονικό μας εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής χάριν συντομίας ‘e-shop’), που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με την επωνυμία ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη, αριθμός 50, ΤΚ 10681 και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ 090250323 της Δ΄Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@greekbibles.org, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης e-shop: 210-3839627 (στο εξής χάριν συντομίας η ‘Εταιρία’).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις (στο εξής χάριν συντομίας ‘Όροι Χρήσης’), καλύπτουν κάθε είδους πώληση προϊόντων από το e-shop της Εταιρίας που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο https://www.greekbibles.org/index.php? και αποκλείουν οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις.

Κάθε ένας από εσάς που εισέρχεται και προβαίνει σε συναλλαγές στο e-shop (στο εξής χάριν συντομίας ο ‘χρήστης’) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και από κάθε συναλλαγή με το e-shop.

II. Γενικά

Δυνατότητα πραγματοποίησης αγοράς μέσω του e-shop έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη σύμβασης πώλησης και ενεργούν με την ιδιότητα του καταναλωτή, δηλαδή για σκοπούς μη εμπορικούς και μη σχετιζόμενους με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι χρήστες του e-shop, με την υποβολή της παραγγελίας τους, δηλώνουν με κάθε ευθύνη ότι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη δεσμευτικών συμβάσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση παραγγελίας από το e-shop είναι η συμπλήρωση και υποβολή από τον χρήστη της σχετικής φόρμας παραγγελίας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη πώλησης και η αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης.

III. Παρεχόμενες πληροφορίες

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται στο e-shop, αναφορικά με τα στοιχεία της Εταιρίας (επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κ.λπ.) και τις πραγματοποιούμενες μέσω του e-shop συναλλαγές. Στο πλαίσιo της καλής πίστης, η Εταιρία δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής ή σφάλματος κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε.

IV. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία διαθέτει πλήρες επίπεδο συμμόρφωσης με τις διατάξεις που ισχύουν αναφορικά με την πώληση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Η Εταιρία, σε περίπτωση πρόβλεψης νέων νομοθετικών διατάξεων ή τροποποιήσεων στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, θα ανανεώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης με στόχο τη πλήρη ενημέρωση του χρήστη.

Η Εταιρία, στο πλαίσιο των συναλλαγών της μέσω του e-shop, ενημερώνει τον χρήστη για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Εταιρία δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα ή παραδρομές κατά τη κοινή πείρα και τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, στην αναγραφή των χαρακτηριστικών, φωτογραφιών και τιμών προϊόντων και δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξουν εσφαλμένες καταχωρήσεις από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Δεσμεύεται όμως, να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε περιέλθουν σε γνώση της.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/ και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά/ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του e-shop ή και τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την καλή λειτουργία των δικτύων που χρησιμοποιεί. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξουν κατά τη λειτουργία του δικτύου διακοπές ή λάθη και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα. Η Εταιρία δεν έχει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοτόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

V. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το συνολικό περιεχόμενο του e-shop, ενδεικτικά αναφερόμενων των σημάτων, εικόνων, γραφικών, κειμένων, διακριτικών τίτλων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας (ή και τρίτων από τους οποίους η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τη λειτουργία του e-shop) και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, διακριτικοί τίτλοι, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα, γραφικά, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό, που παρατίθενται και αντιπροσωπεύουν το e-shop στον διαδικτυακό τόπο https://www.greekbibles.org/index.php? ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρίας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία και σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση αυτών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και στο e-shop της Εταιρίας δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του e-shop. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

VI. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης ο οποίος επισκέπτεται το e-shop οφείλει να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου τη καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Επίσης, οφείλει να συμπληρώνει τα αληθή του στοιχεία στη φόρμα επικοινωνίας και κατά τις συναλλαγές του μέσω του e-shop, των οποίων η προστασία επιτυγχάνεται ως περιγράφεται στη Πολιτική Απορρήτου που είναι διαθέσιμη εδώ. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του λογαριασμού του χρήστη από μη εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα και ζημίας του χρήστη από τη χρήση αυτή. Την ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο χρήστης. 

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί το e-shop (α) για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που είναι παράνομο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα, το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, (β) για αποστολή ή μετάδοση υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή (γ) για παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. 

VII. Τιμές

Η Εταιρία διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική του e-shop, τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές και αλλάζει ή/και αποσύρει προσφορές με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη, ο οποίος θα δύναται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή μέσω της ιστοσελίδας. Οι τιμές προϊόντων που αγοράστηκαν από φυσικό κατάστημα της Εταιρίας, μπορεί να διαφέρουν από τις αναγραφόμενες τιμές του e-shop και η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές σε τιμές των προϊόντων που ο χρήστης διαπίστωσε εκ των υστέρων από την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο e-shop, σε σχέση με το φυσικό κατάστημα ή το αντίστροφο.

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας.

VIII Προϊόντα

Η Εταιρία παρέχει πληροφορίες για κάθε προϊόν στο e-shop και ενημερώνει τον χρήστη για τα κύρια χαρακτηριστικά του. Οι φωτογραφίες των προϊόντων στο e-shop έχουν ενημερωτικό σκοπό. Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να δεχθεί παραγγελίες εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων της.

IX Εγγραφή/ Σύνδεση

Για την εγγραφή ή τη σύνδεση του χρήστη στο e-shop, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί εδώ.

Παραγγελία προϊόντος

X.i.  Υποβολή παραγγελίας- Πρόταση για αγορά

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία απαιτείται η ολοκλήρωση τεσσάρων βημάτων.

1ο βήμα: Περίληψη Παραγγελίας - Σύνδεση

Αφού το προϊόν προστεθεί με επιτυχία στο καλάθι αγορών, αναγράφονται λεπτομερώς οι εξής πληροφορίες: το είδος του προϊόντος, η τιμή του τεμαχίου, η ποσότητα, το συνολικό κόστος (κόστος προϊόντος, μεταφορικά, φόρος), η διεύθυνση παράδοσης και η διεύθυνσης τιμολόγησης, καθώς επίσης και το εκτιμώμενο κόστος μεταφορικών με βάση την χώρα και την υπηρεσία μεταφοράς. 

2ο βήμα: Διεύθυνση Αποστολής 

Επόμενο βήμα αποτελεί η οριστικοποίηση της παραγγελίας. Στο βήμα αυτό, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να τροποποιήσει τη διεύθυνση παράδοσης και διεύθυνσης τιμολόγησης, και να προσθέσει σχόλια και σημειώσεις αναφορικά με τη παραγγελία.

3ο βήμα: Αποστολή 

Ο χρήστης σε αυτό το σημείο έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο αποστολής των προϊόντων του ή να επιλέξει η παραλαβή να πραγματοποιηθεί από το κατάστημα. Επιπρόσθετα, στο σημείο αυτό, ο χρήστης έχει πρόσβαση στους όρους χρήσης της αγοράς, τους οποίους μπορεί να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του προκειμένου να έχει συνεχή πρόσβαση σε αυτούς και να ενημερώνεται. Σημειώνεται πως η συνέχεια στο επόμενο (4ο βήμα) σημαίνει την αποδοχή των όρων χρήσης του e-shop.

4ο βήμα: Πληρωμή

Στο τελευταίο στάδιο της παραγγελίας γίνεται σύνοψη της παραγγελίας (προϊόν και τελικό κόστος) και ο χρήστης επιλέγει τρόπο πληρωμής (έμβασμα, paypal, και πληρωμή με αντικαταβολή). Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ο χρήστης ενημερώνεται για την επιπλέον χρέωση της υπηρεσίας αντικαταβολής. Τέλος επιβεβαιώνει την παραγγελία στο πεδίο «Επιβεβαίωση παραγγελίας».

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Εταιρία, αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή από την Εταιρία, ο Πελάτης εφόσον προέβη στην πληρωμή της παραγγελίας, δικαιούται την επιστροφή του τιμήματος.

X.ii. Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας-Κατάρτιση πώλησης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρία πριν λάβει ο χρήστης επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρία, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρία, από τη στιγμή που ο χρήστης λάβει στο e-mail του σχετική ενημέρωση από την Εταιρία, με τον αριθμό της παραγγελίας του και την ένδειξη ‘Επιβεβαίωση Παραγγελίας’.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρισθείσας παραγγελίας, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της τελικής τιμής του προϊόντος και η διαθεσιμότητά του και σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο, η Εταιρία ενημερώνει σχετικά τον χρήστη. Εφόσον η Εταιρία διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στην τιμολόγηση ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, με e-mail θα επιβεβαιώσει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο παραπάνω μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτός έγινε ήδη γνωστός στον χρήστη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί και δημιουργεί αξιώσεις μεταξύ του χρήστη και της Εταιρίας, μόνο με την αποστολή και λήψη του e-mail με την ένδειξη ‘Η παραγγελία έχει αποσταλεί’ ή ‘Η παραγγελία είναι έτοιμη για παραλαβή’.

Ο χρήστης ενημερώνεται μέσω e-mail για όλες τις αλλαγές στη κατάσταση της παραγγελίας, όπως π.χ. για την αποστολή ή την ακύρωση της παραγγελίας για οποιονδήποτε λόγο, καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίον αποστέλλεται η παραγγελία (elta, courier κ.λπ.). Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας από την Εταιρία είτε τηλεφωνικά στα 210-3813020, 210-3839627, είτε με e-mail στο info@greekbibles.org.

X.iii. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Ο χρήστης ενημερώνεται για τα προϊόντα και τη διαθεσιμότητά τους μέσω ενδείξεων στο e-shop. Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να μην αποδεχτεί συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση, εφόσον τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος των προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο μέρος της παραγγελίας εκτελείται κανονικά μετά από σχετική ενημέρωση του χρήστη, εκτός εάν ο χρήστης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη μερική εκτέλεση της παραγγελίας, οπότε η Εταιρία οφείλει να ακυρώσει την παραγγελία στο σύνολό της. Τυχόν πληρωμές επιστρέφονται στον χρήστη χωρίς καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

X.iv. Παράδοση της παραγγελίας

Παραλαβή από φυσικό κατάστημα της Εταιρίας- (χωρίς) κόστος αποστολής: Εάν ο χρήστης κατά την υποβολή της παραγγελίας του επιλέξει παραλαβή από φυσικό κατάστημα της Εταιρίας, δεν επιβαρύνεται με κόστος αποστολής και θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση για τον χρόνο παραλαβής από το συγκεκριμένο κατάστημα της Εταιρίας. Ο χρήστης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός 20 ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης για παραλαβή (ενδεικτικός χρόνος). Εφόσον ο χρήστης δεν παραλάβει τα προϊόντα, η Εταιρία δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία ή να υπαναχωρήσει από την πώληση και ουδεμία ευθύνη έχει εκ της αιτίας αυτής. Παράταση της προθεσμίας είναι αποδεκτή, μόνο για λόγους ανώτερης βίας και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως εμπρόθεσμα η Εταιρία. Η Εταιρία επιφυλάσσεται να μην αποδεχθεί παραγγελία χρήστη που επανειλημμένα για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέρχεται να την παραλάβει.

Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο χρήστης οφείλει να επιδείξει την επιβεβαίωση της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας) και την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε τρίτο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον χρήστη πρόσωπο, με ειδική εξουσιοδότηση του χρήστη (θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομική ή άλλη Αρχή) και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του εξουσιοδοτούμενου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.). Ο χρήστης ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος κατά την παραλαβή οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε προσηκόντως και από την παραλαβή ο κίνδυνος μεταβαίνει στον χρήστη.

Αποστολή στον τόπο που επιλέγει ο χρήστης: Εάν ο χρήστης κατά την υποβολή της παραγγελίας του επιλέξει την αποστολή των προϊόντων σε τόπο της επιλογής του, τα προϊόντα παραδίδονται σε συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία (courier) και ο χρήστης θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση ότι το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή. Ο χρήστης θα ενημερωθεί από τη μεταφορική εταιρία για τον χρόνο παράδοσης. Περισσότερες πληροφορίες για την αποστολή του βρίσκει στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.elta-courier.gr/portaporta.asp. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον χρήστη και υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του κατά την υποβολή της, μέσω ειδικού συνδέσμου, εισάγοντας τον Νομό και τον Τ.Κ. της περιοχής της επιλογής του. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση στοιχείων αποστολής από τον χρήστη που έχει σαν αποτέλεσμα εσφαλμένο υπολογισμό των εξόδων αποστολής, δε βαρύνει την Εταιρία, αλλά τον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει πληρωμή με αντικαταβολή, δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα αντικαταβολής.

Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο χρήστης οφείλει να επιδείξει στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης μεταφορικής την επιβεβαίωση της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας), την ειδοποίηση για την αποστολή και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.). Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε τρίτο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον χρήστη πρόσωπο, με ειδική εξουσιοδότηση του χρήστη (θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομική ή άλλη Αρχή) και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του εξουσιοδοτούμενου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Ο χρήστης ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος κατά την παραλαβή οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε προσηκόντως και από την παραλαβή ο κίνδυνος μεταβαίνει στον χρήστη. Εφόσον ο χρήστης μετά τη λήψη της ειδοποίησης για αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση του μεταφορέα δεν παραλάβει τα προϊόντα, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος είτε να ακυρώσει την παραγγελία είτε να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Η κυριότητα των πωληθέντων και παραδοθέντων προϊόντων παραμένει στην Εταιρία μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος από τον χρήστη.

X. Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων προσδιορίζεται στην παραγγελία ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τον τόπο αποστολής τους, ο οποίος επιβεβαιώνεται με την αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρία.

Η Εταιρία σε κάθε περίπτωση οφείλει να παραδώσει τα προϊόντα το αργότερο εντός 30 ημερών από τον χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, διαφορετικά και εφόσον δεν υπάρξει έγγραφη συμφωνία παράτασης του χρόνου (ηλεκτρονική αλληλογραφία), ο χρήστης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας info@greekbibles.org. Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η Εταιρία επιστρέφει τυχόν τίμημα που έχει καταβάλει ο χρήστης στο σύνολό του.

XI. Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται αποκλειστικά με τους εξής τρόπους:

  • Με αντικαταβολή: εξόφληση με μετρητά στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρίας (courier), κατά την παράδοση της παραγγελίας, στον τόπο αποστολής που έχει δηλώσει ο Πελάτης.

  • Μέσω λογαριασμού Paypal.

  • Με την μεταφορά τραπεζικού εμβάσματος στις συνεργαζόμενες τράπεζες της εταιρίας και στον λογαριασμο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας με ΙΒΑΝ: GR5501101510000015148030941 και Δικαιούχος Ελληνική Βιβλική Εταιρία. 

  • Με μετρητά χρήματα ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα, σε περίπτωση παραλαβής από φυσικό κατάστημα της Εταιρίας.

XII. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τον Ν.2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε από το e-shop, εφόσον πρόκειται για προϊόν που δεν εξαιρείται από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αζημίως, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή του, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του. Ο χρήστης μπορεί να παραδώσει το προϊόν αυτό απευθείας στο κατάστημα της Εταιρίας ή να το αποστείλει εκεί με δικά του έξοδα. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης πριν από την επιστροφή των προϊόντων μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος.

Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει τα προορισμένα προς επιστροφή προϊόντα, με το επίσημο παραστατικό της αγοράς τους, στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, χωρίς τα προϊόντα να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους ή να έχουν χρησιμοποιηθεί. Προϋπόθεση επίσης για την επιστροφή είναι να έχουν τηρηθεί οι συνθήκες διατήρησής τους.

Η επιστροφή γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο χρήστης έχει εξοφλήσει προηγουμένως κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρία για την αποστολή των προϊόντων, όπως και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή τους. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στο e-shop και την αποστολή της α) είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρίας: Εμμανουήλ Μπενάκη, αρ. 50, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, Ελλάδα, β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@greekbibles.org. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις λάβει γνώση.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε την υπαναχώρηση. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει στον χρήστη το τίμημα που εισέπραξε. Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης από τον χρήστη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τον χρόνο, που η Εταιρία έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του. Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης, παρά μόνον εάν ο χρήστης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον, από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρία.

Ο χρήστης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που ήταν αναγκαία.

XIII. Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Από το προβλεπόμενο στην παραπάνω παράγραφο δικαίωμα υπαναχώρησης του χρήστη, εξαιρούνται τα προϊόντα εκείνα που αγοράσθηκαν από το e-shop και:

  • Δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής (π.χ. ευπαθή, φρέσκα, μη συσκευασμένα).

  • Δεν έχουν τηρηθεί από τον χρήστη οι συνθήκες διατήρησής τους, όπως ορίζεται από τη συσκευασία τους ή επιβάλλεται για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής.

  • Έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί μετά την παράδοσή τους.

  • Μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

  • Έχουν κατασκευασθεί/παρασκευασθεί ειδικά για τον χρήστη, με ειδικές προδιαγραφές ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη ή πρόκειται για προϊόντα σαφώς εξατομικευμένα.

  • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα της Εταιρίας και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της Εταιρίας, καθώς η πώληση δε θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

XIV. Ευθύνη για ελαττώματα-Επιστροφές

Ανεξάρτητα από το δικαίωμα του χρήστη για υπαναχώρηση, η Εταιρία ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όταν το προϊόν που αγοράστηκε από τον χρήστη δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση που καταρτίστηκε και ιδίως όταν έχει πραγματικό ελάττωμα ή δεν έχει τις συνομολογημένες ιδιότητες. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως.

Σε περίπτωση ευθύνης της Εταιρίας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, ο χρήστης δικαιούται κατ' επιλογήν του: 

α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 

β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή 

γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος, η Εταιρία οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Τα παραπάνω εκ του νόμου (ΑΚ 540) δικαιώματα του χρήστη παραγράφονται, μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά.

Η Εταιρία θα αντικαταστήσει τα προϊόντα που αγόρασε ο χρήστης, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρίας, παραδόθηκαν στον χρήστη άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε. Σε κάθε άλλη περίπτωση, επιστροφές σε τρόφιμα ή ευπαθή προϊόντα, δε γίνονται δεκτές για λόγους προστασίας της υγείας και υγιεινής.

XV. Ανωτέρα Βία

Η Εταιρία επιφυλάσσεται και δεν αποδέχεται ευθύνη της, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων κατά αντικειμενική κρίση καταστάσεων ή γεγονότων. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, που ευλόγως δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες κ.λπ.) και αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά τον χρήστη σε κάθε τέτοια περίπτωση.

XVI. Δήλωση Εχεμύθειας

Η Εταιρία αντιμετωπίζει ως απόρρητη την αλληλογραφία του χρήστη με το e-shop και δε μεταβιβάζει το περιεχόμενό της παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει την Εταιρία. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για α) την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Εταιρίας, β) την προστασία του ιστότοπου από κακή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση και γ) την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών ή του καταναλωτικού κοινού. Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνει πληροφορίες, όλες οι πληροφορίες θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Επιπλέον εάν ο χρήστης ζητήσει έναν από τους υπεύθυνους από το τμήμα εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά του, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και των μηνυμάτων του.

XVII. Ακυρότητες

Τυχόν ακυρότητα κάποιου ή κάποιων Όρων του παρόντος, δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

XVIII. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών και των σχετικών διεθνών διατάξεων. Οι συμβάσεις μέσω του e-shop διέπονται από το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ελληνική νομοθεσία, η οποία θα καθοδηγεί τη χρήση της και την ερμηνεία της. Αν ο χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

Η προστασία του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, εφαρμόζονται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους μη εμπορικούς, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των εκ παρόντων όρων δικαιωμάτων της, δε συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως.

Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του όρου 3β του Ν. 2251/1994.

XIX. Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση που τυχόν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή και εφόσον μετά από σχετικό αίτημά σας δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ηλεκτρονική διεύθυνση webgate.ec.eurora.eu/odr) η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (//www.synigoroskatanaloti.gr) στην οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρία μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση info@greekbibles.org. Η Εταιρία αναγνωρίζει στο πλαίσιο της καλής πίστης τον συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευτεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.